Regulamin

I. Wstęp

1. Strona niniejsza zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dochodzi do sprzedaży produktów (każdy zwany dalej „Produktem”) dostępnych na stronie internetowej pod adresem sklepavaline.pl (zwany dalej: "Sklepem")

2. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu. Zaleca się wydrukowanie kopii Regulaminu, aby móc się do niego odwołać w przyszłości.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu www.sklepavaline.pl. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania Zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

4. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach Produktu, jego cenie, itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. O Avaline oraz o Regulaminie

Właścicielem domen www.sklepavaline.pl oraz prowadzącym sklep internetowy Avaline są Polskie Hurtownie Dachowe S.A. (dalej: "Avaline")

ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź

NIP: 7282848620

1. Niniejszy Regulamin określa m.in. informacje o Avaline, zasady korzystania ze Sklepu, tryb zawarcia umowy sprzedaży, dostawy oraz odbioru Produktów, sposobu oznaczania ceny i metody płatności, procedury gwarancji, reklamacji i zwrotów, odstąpienia oraz informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 • „Konto” - konto , które może być założone w celu gromadzenia w systemie teleinformatycznym Avaline oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów obejmujących dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 • Potwierdzenie ” - e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia Klienta;

 • “Potwierdzenie Zamówienia” - e-mail, w którym Sklep akceptuje Zamówienie Klienta zgodnie z punktem VI ust. 10 poniżej;

 • “Umowa ” – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;

 • “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest (I) sobotą ani niedzielą, (II) ani dniem ustawowo wolnym od pracy;

 •  

 • "Klient" - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie na Stronie;

 • "Zamówienie " - zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną w celu zakupienia Produktu;

 • "Produkt na zamówienie" - Produkt niedostępny w Sklepie, którego wykonanie rozpoczyna się na wyraźne żądanie klienta, poprzez złożenie Zamówienia na Produkt niedostępny w Sklepie, w chwili składania zamówienia.

 • „Cena” – cena brutto Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich.

3. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży i dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu ustawowo.

4

III. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Avaline umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Avaline za pośrednictwem Sklepu oferuje:

 1. zawieranie Umów sprzedaży Produktów bezpośrednio z Avaline;

 2. Avaline umożliwia również usługę założenia konta Klienta w Sklepie, polegającą na gromadzeniu w systemie teleinformatycznym Avaline oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów gromadzących dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 3. na Stronie Avaline udostępnia także formularz kontaktowy umożliwiający porozumiewanie się z Avaline w zakresie dotyczącym realizacji Zamówień .

2. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a Avaline. Umowa może być zawarta zarówno przez Klienta posiadającego Aktywne Konto w ramach Sklepu, jak i Klientów nie posiadających takiego Konta.

3. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko,

 • adres e-mail

 • adres, pod jaki zostanie dostarczone Zamówienie

4. W celu złożenia Zamówienia Klient nieposiadający Konta zobowiązany jest każdorazowo do podania danych określonych w pkt. III. 3.

5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówienia, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

6. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.

7. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawidłowych może spowodować brak możliwości realizacji Zamówienia przez Avaline. Klient jest zobowiązany informować Avaline o każdej zmianie podanych danych.

8. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do:

 • . Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 • Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

 • Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu.

 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży:

1. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

 • na stronie Sklepu (on-line),

 • pocztą elektroniczną następujący adres poczty e-mail: [kontakt@avaline.pl].

2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury.

5. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Złóż Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w Zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż Zamówienie”) stanowi ofertę Klienta co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.

8. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia, danych teleadresowych Klienta, oraz informację o podmiocie będącym drugą stroną Umowy sprzedaży (tj. dane Avaline) . Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty od Klienta i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia.

9. Z uwagi na brak możliwości bezpośredniej kontroli stanu magazynowego informacje o Produktach w dostępnych Sklepie, tj. opisy lub ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu. Realizacja Zamówienia może nastąpić do czasu wyczerpania Produktów w magazynie.

10. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia Klienta przez Avaline poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Do chwili wysłania Potwierdzenia Zamówienia do Klienta, wszelkie wcześniejsze komunikaty i informacje służą wyłącznie celom informacyjnym.

11. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta nie może zostać zrealizowane, Avaline poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Avaline może jednak przedstawić Klientowi Produkt alternatywny, na który Klient może złożyć nowe Zamówienie.

12. Klient może wycofać złożone Zamówienie do momentu wysłania przez Avaline Potwierdzenia Zamówienia. Wycofanie Zamówienia może nastąpić w drodze wysłania wiadomości na następujący adres poczty e-mail: kontakt@avaline.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 551 508.

 13. Avaline ma prawo wstrzymać się z rozpoczęciem procesu realizacji zamówienia do czasu otrzymania od Klienta płatności za Zamówienie, w tym w szczególności w przypadku, gdy transakcja płatnicza realizowana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych nie została zautoryzowana.

 16. Brak uznania rachunku bankowego Avaline płatnością za złożone Zamówienie w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje zwolnienie Avaline z obowiązku przekazania realizacji Zamówienia, jeżeli sprzedającym jest Avaline (anulowanie Zamówienia).

17. Do zawarcia Umowy sprzedaży w drodze korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej dochodzi na skutek wysłania przez Klienta do Avaline oferty co do zawarcia Umowy sprzedaży w postaci zapytania o możliwość realizacji Zamówienia na adres e-mail: kontakt@avaline.pl oraz potwierdzenia tej oferty przez Avaline. Momentem zawarcia sprzedaży jest moment potwierdzenia oferty Klienta przez Avaline poprzez odesłanie na adres e-mail Klienta oświadczenia o Potwierdzeniu Zamówienia.

V. Dostawa i odbiór

 

1. Jeżeli stroną Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego jest Avaline, Produkt zostanie wysłany do Klienta w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zapłaty ceny przez Klienta.

2. W przypadku zamówienia oznaczonego jako "Produkt na zamówienie" termin realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.

3. Produkty są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania Zamówienia.6. Koszt przesyłki zakupionych Produktów ponosi klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego Zamówienia. Do każdego przesyłanego Produktu dołączany jest dowód zakupu (faktura lub paragon), oraz formularz reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Odbierając Produkt Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić  protokół  szkody, który wraz z ewentualną  reklamacją  powinien zostać niezwłocznie przesłany do Avaline.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Produktu Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

6. Korzyści i ciężary związane z Produktem, a także ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą wydania mu Produktu.

7. Przy otwieraniu Produktu Klient powinien uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

8. Jeśli W razie niemożności dostarczenia zamówionych Produktów z przyczyn leżących po Stronie Klienta Avaline przechowają Produkt dla Klienta, przy czym w takim przypadku mogą naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione koszty.

9. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy Produktów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:

 • Dostawa może być realizowana na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.

 • Do realizacji zamówień zagranicznych stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

 • Termin wysłania Produktu do Klienta przez Avaline jest zależny od miejsca dostawy Produktu, przy czym jest on nie krótszy niż 14 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia.

 • Koszt wysyłki Produktu zależy od łącznej wagi zamówienia i zaczyna się od 100 zł, przy czym ostateczny koszt wysyłki zostanie wskazany przed akceptacją Zamówienia przez Klienta w czasie dokonywania transakcji za pośrednictwem Sklepu,

 • Zapłata za Produkty może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;

10. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

VI Cena i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu Produktów podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na wybrane Produkty, tj. od momentu zatwierdzenia go przyciskiem „Złóż Zamówienie” . W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić później.

2. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia. Klient płaci cenę za zamówione Produkty na rachunek bankowy Avaline poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24 albo przelew tradycyjny.

3. Avaline zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Na życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT, przy czym w takim przypadku Klient jest zobowiązany najpóźniej w momencie składania Zamówienia poinformować Avaline o potrzebie otrzymania faktury VAT i podać numer NIP w formularzu Zamówienia.

5. Klient ponosi koszty dostawy Produktu do wskazanego przez siebie miejsca. Koszty dostawy są zależne od rodzaju i gabarytów zamówionych Produktów. Koszty dostawy są podawane do wiadomości Klienta przed zakończeniem przez niego procesu składania Zamówienia, tj. przed zatwierdzeniem go przez Klienta przyciskiem „Złóż Zamówienie”

VII. Odpowiedzialność z tytułu Umowy sprzedaży

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

2. Odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy sprzedaży Produktu oraz z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego).

3. Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub na samym Produkcie. Zdjęcia Produktów umieszczone w Sklepie charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Klienta.

4. Avaline nie oferuje gwarancji na sprzedawane Produkty. Gwarancja taka – w przypadku jej udzielenia przez producenta Produktu – zostanie dołączona do Produktu. W takim przypadku roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta.

VIII. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub wady prawnej Produktu, Klient jest uprawniony do żądania:

 • usunięcia wady,

 • wymiany Produktu na wolny od wad

 • obniżenia ceny

 • odstąpienia od Umowy;

Przy czym uprawnienia te mogą być realizowane w sposób wynikający z art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może obejmować wady fizyczne lub prawne Produktów ujawnione w terminie 2 lat od daty otrzymania Produktu i winna zostać zgłoszona w terminie najpóźniej roku od dnia wykrycia wad.

3. Żądania reklamacyjne Klienta są przyjmowane przez Avaline. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@avaline.pl. Dotyczy to reklamacji do Umów sprzedaży zawartych z Avaline w imieniu własnym.

4. Za rozpatrzenie lub realizację żądań reklamacyjnych odpowiada sprzedawca, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego).

5. Reklamacja Klienta powinna zawierać dane Klienta pozwalające na weryfikację zgłoszenia reklamacyjnego (imię, nazwisko, adres dostawy) oraz krótki opis reklamacyjny. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Avaline reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

6. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zapoznanie się ze stanem Produktu, Klient dostarczy reklamowany Produkt do sprzedawcy, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego).

7. Nieustosunkowanie się przez Avaline do prawidłowo złożonej Reklamacji w terminie określonym w pkt 4 powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji, Klienta obciążają koszty związane z jej zgłoszeniem (w szczególności koszty wysyłki Produktu do sprzedającego i koszty odesłania Produktu do Klienta). W pozostałych przypadkach, koszty te ponosi sprzedający, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego).

IX. Odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, korzystającemu ze Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.). Kolejne postanowienia niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym punkcie IX stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie określonym w pkt 1 powyżej w terminie 14 dni od daty dostawy Produktu do Klienta, a w przypadku Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części Produktów.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia, na adres: kontakt@avaline.pl. Oświadczenie to może zostać złożone także poprzez wypełnienie i podpisanie dołączonego do Produktu formularza, a następnie przesłanie go w formie skanu na wskazany wyżej adres e-mail. Dopuszcza się także złożenie oświadczenia, o którym mowa, w zwykłej formie pisemnej i przesłanie go na adres Avaline za pośrednictwem operatora pocztowego.

4. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Avaline niezwłocznie informuje Klienta o terminie, sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Produkt. Termin ten nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni.

5. Płatność za dokonane zamówienie zostanie zwrócona Klientowi bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Za zwrot pieniędzy odpowiada sprzedawca, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Odsyłając Produkt Klient jest zobowiązany do opłacenia przesyłki. Klientowi zwrócone zostaną koszty dostarczenia Produktu do sprzedającego, przy czym, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, to nie może żądać zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.

8. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktów. Avaline jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji kwoty pomniejszającej wartość rynkową Produktu od zwracanej Klientowi kwoty.

9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi m. in. w odniesieniu do Umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10. W stosunku do kupujących niebędących konsumentami wyłączona jest możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży, o której mowa w niniejszym paragrafie,

X. Odstąpienie od umowy przez Avaline

1. Avaline ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, jeśli okaże się, że jej wykonanie jest niemożliwe z powodu niedostępności Produktu objętego Zamówieniem. z W takim przypadku Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone środki zostaną zwrócone Klientowi. W takim przypadku za zwrot pieniędzy odpowiada sprzedawca, tj. Avaline (jeżeli Avaline jest strona Umowy sprzedaży po stronie sprzedającego).

2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami..

X. Informacje i odpowiedzialność w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczna

1. Avaline świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. zawieranie Umów sprzedaży Produktów bezpośrednio z Avaline;

 2. Avaline umożliwia również usługę założenia konta Klienta w Sklepie, polegającą na gromadzeniu w systemie teleinformatycznym Avaline oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów gromadzących dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 3. na Stronie Avaline udostępnia także formularz kontaktowy umożliwiający porozumiewanie się z Avaline w zakresie dotyczącym realizacji Zamówień ,

.

2. Warunki techniczne świadczenia przez Avaline usług drogą elektroniczną są następujące:

 • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,

 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

 • posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Avaline podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Avaline odpowiada za szkody wywołane korzystaniem ze Sklepu wyłącznie, jeśli są one skutkiem okoliczności leżących po stronie Avaline. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do podmiotów niebędących konsumentami, jest ograniczona do przypadków wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Avaline.

.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 4 maja 2020 roku.

2. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Avaline zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

4. Avaline zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

6. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jej treścią..

7. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

8. Konsumenci są uprawnieni do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/, przy czym pierwszym punktem kontaktu powinien być adres poczty elektronicznej Avaline: kontakt@avaline.pl .

9. Niezależnie od powyższego, strony w każdym przypadku będą dążyły do polubownego rozwiązania sporu. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny. W przypadku podmiotów niebędących konsumentami, wszelkie spory zostaną zaś poddane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Łodzi.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl