Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU AVALINE

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklepavaline.pl zwanego dalej „Sklepem”. Sposoby te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności zwroty oznaczają:

 • "Dane Osobowe" - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

 • „Konto” - konto , które może być założone w celu gromadzenia w systemie teleinformatycznym, oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów obejmujących dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 • “Umowa ” – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;

 • "Dostawca" - podmiot będący stroną Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego na stronie internetowej Sklepu zawieranej z Klientem, za wyjątkiem przypadków, gdy stroną tej Umowy jest Avaline;

 • "Klient" - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu, w tym składająca Zamówienie;

 • "Zamówienie " - zamówienie złożone przez Klienta w celu zakupienia Produktu;

 • "Dropshipping" – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, polegający na przeniesieniu procesu wysyłki Produktu na Dostawcę. Rola Avaline w tym modelu logistycznym sprowadza się  do zawierania przez Avaline Umów sprzedaży w imieniu Dostawców poprzez zbieranie Zamówień  i przesyłanie ich do Dostawcy, który jest stroną Umowy sprzedaży i realizuje wysyłkę  Produktu do Klienta.

SPIS TREŚCI

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 7. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 9. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu są Polskie Hurtownie Dachowe S.A., ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000869977; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7282848620, prowadząca sklep internetowy umożliwiający sprzedaż Produktów bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Avaline”.

2. Avaline zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Avaline dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

3. Przetwarzając Dane Osobowe, Avaline zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W celu realizacji wymogów ustawowych Avaline dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. W ramach przetwarzania Danych Osobowych przez Avaline nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

5. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Avaline stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.

 

2. Podmioty współpracujące z Avaline dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie Avaline.

 

3. Avaline prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Avaline wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu są wykorzystywane w celu zrealizowania następujących usług oferowanych przez Avaline i Dostawców:

 1. usługi pośrednictwa w zakupie Produktów opartej na modelu Dropshippingu oraz udzielania przez Avaline pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przyjęcie płatności, przekazanie Zamówienia i płatności do Dostawcy oraz pośredniczenie w procesie zgłaszania reklamacji (Avaline przetwarza te Dane Osobowe jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO);

 2. zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów bezpośrednio z Avaline za pośrednictwem Sklepu, a także dokonywania rozliczeń finansowych wynikających z zawieranych Umów, w tym wypełniania ciążących na Avaline obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych;

 3. zakładania i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie,

 4. prowadzenia komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego umożliwiającego porozumiewanie się z Avaline w zakresie dotyczącym realizacji zamówień ;

 5. rozwijania i monitorowania działalności biznesowej Avaline, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk

2. Podstawami przetwarzania Danych Osobowych są:

 1. niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO), co dotyczy zarówno Umów sprzedaży, jak również wykonania obowiązków Avaline związanych z założeniem Konta użytkownika przez Klienta;

 2. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Avaline (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zakresie dotyczącym dokumentowania transakcji oraz archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowej;

 3. prawnie uzasadniony interes Avaline (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci analizowania danych wskazujących na kierunek rozwoju prowadzonej działalności, a także  ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów:

 1. Dostawcom (dot. Umów sprzedaży zawieranych w modelu Dropshipping) - w takim przypadku Dostawca jest administratorem Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej w imieniu Dostawcy przez Avaline działającego na podstawie stosownego upoważnienia - Avaline przetwarza te Dane Osobowe w celu wykonania usługi pośrednictwa, jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 2. w pozostałym zakresie dotyczącym Danych Osobowych przetwarzanych przez Avaline jako administratora, Dane Osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom współpracującym z Avaline, w tym w szczególności naszym współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas w realizacji zamówień, dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi archiwizacyjne, kurierom, agencjom marketingowym oraz platformom obsługi płatności internetowych.

2. Dostęp do Danych Osobowych, których administratorem jest Avaline, posiadają jedynie osoby upoważnione przez Avaline i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

3. Avaline ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym.

2. W przypadku Danych Osobowych podawanych w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz w celu założenia i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania tych Danych Osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

3. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi Umowy.

4. W przypadku niepodania Danych Osobowych wymaganych w formularzu kontaktowym, uniemożliwiona zostanie komunikacja z Avaline za jego pośrednictwem.

 

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Avaline:

 1. do czasu wykonania zawartej z Avaline Umowy sprzedaży, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

 2. przez czas utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, a także po jego usunięciu przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać z tego tytułu;

 3. przez czas niezbędny do załatwienia sprawy poruszanej za pośrednictwem formularza kontaktowego

2. Dane Osobowe administrowane przez Dostawców są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania zawartej z nimi Umowy sprzedaży, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

3. Po upływie wskazanych wyżej okresów przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresów przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

 • żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o przetwarzaniu, obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych, informacje o odbiorcach, a także uzyskania kopii tych danych; 

 • sprostowania Danych Osobowych – Avaline zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 

 • usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 

 • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie takie uzasadnione jest w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – przy czym wniesienie sprzeciwu jest uzasadnione wyłącznie w niektórych sytuacjach i nie zawsze Avaline będzie mógł taki sprzeciw uwzględnić;

 • wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 

 • wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. KONTAKT Z AVALINE

 

Kontakt z Avaline jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@avaline.pl, tel.: 605 551 508 ,a także pod adresem: Polskie Hurtownie Dachowe S.A. , ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Avaline.

 

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 1 maja 2020 r.

 

POLITYKA COOKIES

Jak większość serwisów internetowych, Avaline korzysta z plików cookies i podobnych technologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i w celach statystycznych.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osobowych jest Avaline, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Kontakt z Administratorem można uzyskać kierując wiadomości e-mail na adres: kontakt@avaline.pl lub pocztę tradycyjną, wysyłając listy na adres siedziby Administratora, tj.: ul. Pomorska 602, 92-735 Łódź.

 3. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez Administratora oraz rozwiązania kwestii, której takie zgłoszenie dotyczy.

 4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

Gromadzenie danych przy wykorzystaniu plików cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Avaline w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Odbiorcami danych osobowych zebranych przy pomocy plików cookies będą podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu oraz dostawcy narzędzi służących do analityki.

4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „użytkowe” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

Informację, w jaki sposób zmienić opcje zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach, można znaleźć pod poniższymi linkami:

 

6. Na stronach Sklepu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko zasad działania plików cookies na stronach Sklepu.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Niniejsza Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Aktualna wersja Polityki została przyjęta 1 maja 2020 roku.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl